Miasto Gorzów Wielkopolski realizuje projekt TWÓRCZE PRZEDSZKOLAKI. Celem tego projektu było utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego Przedszkolu Miejskim nr 30  dla dzieci z Gorzowa Wlkp. nieuczestniczących dotychczas w edukacji przedszkolnej. W ramach realizacji projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dla 170 dzieci, prowadzone w formie warsztatów teatralnych w celu wzmocnienia kompetencji społecznych. Projektem objętych jest również  10 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania nowoczesnych pomocy, takich jak tablica interaktywna i dywan interaktywny, w procesie dydaktycznym.


A co wspólnego mają przedszkolaki z Zawodowcami w Gorzowie? Miasto realizuje koncepcję edukacji od przedszkola do inżyniera. Pierwszym krokiem do realizacji tej koncepcji jest przygotowanie dzieci do pracy zespołowej, odgrywanie ról, kształtowanie odpowiedzialności i komunikacji interpersonalnej oraz innych kompetencji społecznych, na które szczególną uwagę zwracają pracodawcy. 


Jest to projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.