VIVA 4.0 NEWS

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-03-30 22:29:00

11 marca 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono następujące tematy:

- Zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.

- Lider projektu QCW poinformował o zakończonej  kontroli projektu - kontrolujący wystawili pozytywna ocenę i zgodność realizacji projektu z celami i budżetem projektu.   

- Zespół projektowy pracował nad strona graficzną opracowanego Modelu szkoleniowego.

 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-03-30 22:25:00

25 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono następujące tematy:

- Stan realizacji  wskaźników produktów projektu i produktów programu.

- Omówienie wniesionych przez stronę polską uwag do opracowanego Modelu szkoleniowego. 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-03-30 22:17:00

21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z pandemią COVID-19spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.


Omówiono następujące tematy:

informacje na temat przesunięcia realizacji projektu do czerwca 2021 r.,harmonogram realizacji projektu,stopień realizacji inwestycji na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i Eisenhüttenstadt QCW,weryfikacja opracowywanego Modelu szkolenia dualnego,

Projekty w czasach zarazy ;)

2021-02-03 09:48:00

W ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”, od września do października 2020 r. firma  EduKreacje Katarzyna Szczudrawa ze Słupska, zorganizowała i przeprowadziła tygodniowe praktyki zawodowe w gorzowskich firmach dla 96 uczniów  kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych.
 
We wrześniu rozpoczął się Kurs języka niemieckiego dla uczniów E-learning. W kursach językowych docelowo będzie uczestniczyło 128 uczestników projektu. Uczestniczą w e-learningowym kursie podstawowym języka niemieckiego zawierającym elementy słownictwa wykorzystywanego w branży metalowej oraz elektrycznej. Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej przez firmę Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski.
 
W Centrum Kształcenia Zawodowego przeprowadzono szkolenie CNC przez firmę CNC Millena Mirosław Buczyński z Koszalina dla 36 uczniów, które zakończyło się 21.12.2020 r. otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. W związku z problemem pandemii uczniowie  przeszli na zdalny system nauczania.
 
W Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych przeprowadzono szkolenie CAD-CAM on-line przez firmę BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania Jacek Rogodzński z  Poznania dla 4 nauczycieli i 72 uczniów. W listopadzie 2020 r. odbyła się wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone". W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, przedstawiciele firm, kadra zarządzająca w projekcie, przedstawiciele Partnera Lubuskiego Klastra Metalowego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele firm kształcenia zawodowego oraz pracownicy QCW Eisenhüttenstadt.
 
3 grudnia 2020 r. odbył się  transgraniczny Trainingday on-line w  Gorzowie z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UM Gorzowa Wlkp., Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Lubuskiego Klastra Metalowego, i QCW Eisenhüttenstadt. Reżim sanitarny uniemożliwił nam spotkanie wobec powyższego materiały promocyjne oraz gadżety otrzymane od Urzędu Miasta  i Euroregionu Pro Europa Viadrina dla uczestników spotkania zostały przekazane pocztą. Przedstawiciele szkół przedstawili działania realizowane w poszczególnych szkołach. Zaprezentowano filmy o Gorzowie i Euroregionie oraz efekty współpracy. W spotkaniu uczestniczyło 20 Niemców i 24 Polaków. Ponadto zakupiono 16 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 2 drukarki 3D, które zostały przekazane do  Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych.
 
Miasto Gorzów Wielkopolski wspólnie z partnerem niemieckim BFW realizuje również projekt pt.: „Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen“. Celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. Całkowita kwota projektu wynosi 811 643,61 euro. W ramach pracy polskich i niemieckich ekspertów trwa opracowanie 2 modułów: Drogownictwo – brukarz z innowacją asfaltowanie , Budownictwo ziemne -  Specjalista instalacji podziemnych i kanałów (Instalator). Moduły będą implementowane i ogólnodostępne po obu stronach granicy w celu promocji branży budowlanej, szczególnie ze względu na bardzo małe zainteresowanie kształceniem mieszkańców pogranicza. Do upowszechnienia modułów zostaną wykorzystane strony www polskie i niemieckie.
 
Odbyło się również szereg spotkań roboczych on-line podczas, których omawiano min.:
- stopień realizacji projektów,
- harmonogram działań i stopień osiągnięcia wskaźników w projekcie.
 

 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-01-14 11:25:00

17 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Niestety nadal w związku z wdrożonym reżimem sanitarnym COVID-19spotkanie partnerów odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z wdrożonymi ograniczeniami, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Skupiono się na analizie:

stanu realizacji wskaźników produktów projektu i produktów programu,stanie realizacji inwestycji,aktualizacji Broszury,uwag wniesionych przez stronę niemiecką do opracowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski MODELU SZKOLENIOWEGO.

Ponadto podsumowano holistycznie stan realizacji projektu omówiono sposób i podział zadań podczas sporządzenia raportu nr 5.
 

Kolejna wizyta studyjna za nami...

2021-01-12 12:33:00

Wprawdzie mamy już 2021 rok, ale warto powspominać ważne wydarzenia... Musieliśmy ograniczyć kontakty bezpośrednie, ale się nie poddajemy....


26.11.2020 rodbyła się wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone" w ramach projektu Interreg VA Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych,  kadra zarządzająca w projekcie. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli ,przedstawiciele firm kształcenia zawodowego oraz pracownicy QCW. Podczas spotkania dokonano przeglądu modelu szkolenia stworzonego w „ViVA 4.0” oraz przedstawiono doświadczenia firm oraz partnerów, które do tej pory uczestniczyły w testowaniu modułów szkoleniowych „ViVA 4.0”. Ponadto wspólnie  dyskutowano nad opracowanym przez Miasto Gorzów Wielkopolski  modelem dualnego kształcenia, który ma być wdrożony po obu stronach Odry, jako jeden z rezultatów projektu.

Trainingsday w sieci

2020-12-04 13:56:00

3 grudnia 2020 roku zaplanowany był w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”,  niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday. Przygotowywaliśmy się do niego już od wakacji. Niestety wdrożony reżim sanitarny związany z COVID-19 uniemożliwił nam spotkanie, które miało na celu przede wszystkim zintegrować młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniów i nauczycieli QCW z Eisenhuttenstadt. W planach mieliśmy działania pozwalające na aktywną wymianę interkulturową oraz transfer wiedzy na temat regionu.

 

 Ale my się nie poddajemy!!!.

Podjęliśmy się trudu przeprowadzenia spotkań on-line. Posłużyła nam do tego platforma internetowa alfaview.com, wykorzystywana przez naszych sąsiadów zza Odry. Dzięki temu wspólnie poznawaliśmy kolejne narzędzie IT, które może być wykorzystywane nie tylko do spotkań towarzyskich, ale również do edukacji.


Podczas spotkania w sieci, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskiego Klastra Metalowego i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech, a także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz QCW, zdobywaliśmy nowe doświadczenia związane z tak niekonwencjonalnym spotkaniem.

 

Wcześniej przesłaliśmy naszym partnerom projektu pakiety „mikołajkowe”, które zawierały materiały promocyjne projektu, w tym kubki, bidony, powerbanki, a także piękne albumy o EUROREGIONIE i GORZOWIE WIELKOPOLSKIM oraz wiele innych ciekawych gadżetów. Zawartość pakietu stanowiła kanwę rozmów na temat walorów estetycznych regionu, w którym wspólnie żyjemy i pracujemy. Ponadto urządziliśmy sobie wirtualną wycieczkę po Gorzowie Wielkopolskim i Euroregionie. Wycieczka była możliwa dzięki projekcji przygotowanych filmów prezentujących historię nawiązywania współpracy Polsko-Niemieckiej oraz efekty tej współpracy, czyli obiekty, które dzięki niej powstały lub wypiękniały.

 

Następnie przedstawiciele szkół opowiedzieli o działania realizowanych w poszczególnych szkołach. Po prezentacji podzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania i pomimo problemów ze „zrywaniem” się łącza, możemy uznać je za udane.  Wszystkim nam brakuje kontaktów interpersonalnych w Realnej rzeczywistości. Dlatego też na zakończenie spotkania życzyliśmy sobie zdrowych i wesołych świąt oraz spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na nowych ścieżkach rowerowych i w innych pięknych miejscach naszego miasta.

Sprechen Sie Deutsch?

2020-11-25 21:44:00
96 uczestników projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, którzy mają już za sobą praktyki zawodowe obecnie kształtują swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. W kursach językowych docelowo będzie uczestniczyło 128 uczestników projektu. Uczestniczą w e-learningowym kursie podstawowym języka niemieckiego zawierającym elementy słownictwa wykorzystywanego w branży metalowej oraz elektrycznej. Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej przez firmę Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski. Nauka języka sąsiada podnosi kompetencje komunikacyjne i zwiększa szanse na zatrudnienie młodych ludzi po obu stronach Odry. Poza szkoleniem językowym trwa również 2 edycja szkolenia CNC dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 72 uczniów i 4 nauczycieli.

Praktyki zawodowe

2020-11-25 20:43:00

Coraz bardziej widoczna jest komplementarność działań projektowych realizowanych na rzecz uczniów gorzowskich szkół zawodowych. Pomimo trudności związanych z pandemią, od czerwca do końca sierpnia realizowane były staże i praktyki w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski. Natomiast we wrześniu i październiku 2020 r. odbywały się tygodniowe praktyki zawodowe dla 96 zawodowców kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych. Praktyki doskonalące umiejętności zawodowe uczniów i zwiększające ich możliwości zatrudnienia były realizowane  w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”  współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. 


Spotkanie robocze ViVA 4.0

2020-11-25 20:23:00
13.11.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.Podczas spotkania omówiono:- certyfikację środków finansowych,- organizację 26 listopada 2020 r.  przez Lidera projektu QCW - wizyty studyjnej on-line  na platformie alfaview.com,- organizację 3 grudnia 2020 r. przez  Miasto Gorzów Wielkopolski - partnera projektu Transgranicznego dnia w Gorzowie online  dla  polsko-niemieckiej grupy,- sposób przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.- zakres niezbędnych zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.Ponadto wspólnie  dyskutowano nad opracowanym przez Miasto Gorzów Wielkopolski  modelem dualnego kształcenia, który ma być wdrożony po obu stronach Odry, jako jeden z rezultatatów projektu.

SPOTKANIE ROBOCZE ViVA 4.0

2020-09-14 14:47:00

10.09.2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W spotkaniu uczestniczyli:

1.Rulf Hillburger - QCW Eisenhüttenstadt

2.Uwe Schaffranke - Landkreis Oder-Spree

3.Heiko Pilz – QCW Eisenhüttenstadt

4.Stephan Riedel – QCW Eisenhüttenstadt

5. Włodzimierz Flerscher – LKM Gorzów Wlkp.

6. Ewa Kalina - UM Gorzów Wlkp.

7.Magdalena Łabuza- UM Gorzów Wlkp.

8.Małgorzata Pruszkowska – UM Gorzów Wlkp.

 

Omówiono:

1.    Plan działania na II część roku 2020 r.

2.    Stopień opracowania transgranicznego modelu kształcenia zawodowego.

3.    Strategia wdrażania modelu szkolenia.

4.    Stan realizacji inwestycji.

SPOTKANIE ROBOCZE

2020-09-01 14:41:00

27.08.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach dostosowania planu działania na 2020 r. w związku z pandemią  koronawirusa w zakresie organizacji:

-        szkolenia językowego dla uczniów polskich i niemieckich w formie e-learningowej, które zgodnie z harmonogramem  rozpocznie się we wrześniu 2020 r.;

-        Trainingsday w  Gorzowie, którego celem jest wymiana interkulturowa, planowanego na koniec września 2020 r.;

-        wizyty studyjnej do QCW, planowanej w październiku 2020 r.;

-        rozpoczętych już szkoleń CNC i CAD/CAM dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 4 polskich nauczycieli.

Omówiono także postępy w realizacji inwestycji, które odbywają się zgodnie z harmonogram oraz wdrażania modułów.

Spotkanie robocze

2020-06-02 13:41:00

30 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W  związku z pandemią korona wirusa spotkanie odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Podczas spotkania omówiono:

1.       Sposób organizacji Transgranicznego Trainingsday w Gorzowie Wlkp., oraz organizację wizyty studyjnej do QCW, ze względu na pandemię koronawirusa, należy zwrócić szczególna uwagę
na bezpieczeństwo uczestników spotkania. W związku z powyższym wymienione zadania będą tematem kolejnych spotkań on-line.

2.       Omówiono harmonogram inwestycji i wdrażania modułów opracowanych w ramach projektu, które  będzie odbywało się  w szkołach, pod warunkiem, że szkoły zostaną otwarte. W innym przypadku, wdrożenie będzie się odbywało on-line.

BADANIA MATERIAŁOWE

2020-05-12 11:18:00

11 marca 2020 roku w firmie  PUH TEST Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było przetestowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich modułu BADANIA MATERIAŁOWE. Moduł omówił Pan Włodzimierz Fleischer z Lubuskiego Klastra Metalowego, a ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Ryszard Bartz – Prezes firmy TEST – wraz ze swoimi pracownikami.PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE CAD-CAM

2020-03-02 10:22:00

26 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”  modułu PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE CAD-CAM. Ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Tomasz Mila.

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2020-02-28 14:04:00

26 lutego 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono; przygotowania do Targów Edukacyjnych, które odbędą się  24-25.03.2020 r w Gorzowie Wielkopolskim, ustalono termin kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli na 11.03.2020 r. oraz aktualny stan realizacji projektu.

CNC - Pomiary narzędzi i przedmiotów obrabianych

2020-02-17 11:42:00

22 stycznia 2020 roku na terenie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” programu. Hołdując idei prowadzenia szkoleń wspierających kształtowanie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy testowanie programu  „CNC - Pomiary narzędzi i przedmiotów obrabianych” odbyło się na terenie konkretnego zakładu pracy.  Uczestników szkolenia przywitał Prezes Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Zbigniew Rudowicz, natomiast ćwiczenia praktyczne w ramach testowanego programu z uczestnikami warsztatów przeprowadził Pan Grzegorz Włażewski.


     


   

Przełącz na wysoki kontrast Przełącz na normalny kontrast
r