Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” – to projekt realizowany w ramach działania: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Realizatorem zadania jest Miasto Gorzów Wlkp., w partnerstwie z Lubuskim Klastrem Metalowym i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.


Wartość dofinansowania:    1 846 509,25 zł

Wartość całkowita:                 1 916 442,08 zł

Okres realizacji:                        2018 - 2020


Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt  wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.


Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1).stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech przez stworzenie dodatkowych ofert kształcenia;
2) intensywny transfer wiedzy i wykorzystanie dobrze funkcjonujących sieci, w szczególności Lubuskiego Klastra Metalowego w Brandenburgii i woj. lubuskim;

3).pozyskanie 15 polskich i 15 niemieckich MŚP działających w branży metalowo – elektrycznej na potrzeby realizacji projektu „VIVA 4.0“:

     - zwiększenie kompetencji interkulturowych i językowych oraz mobilności i podniesienie zawodowych kompetencji specjalistycznych,

     - rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w regionie (B/L),

     - zwiększenie KNOW-HOW w zakresie technologii w regionie granicznym,

      - modernizacja kształcenia zawodowego (B/L) z punktu widzenia „Przemysłu 4.0“.