Uprzejmie informujemy, iż 17 października 2018 r. została podjęta uchwała przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego umożliwiająca uruchomienie programu stypendialnego dla uczestników projektu - uczniów klas I i II szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz klas I, II i III technikum, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W załączeniu Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0 nr RPLB.08.04.02-08-0001/17


 


 

 

REGULAMIN

 

przyznawania stypendiów

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

w zakresie przedmiotów zawodowych

 w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0

nr RPLB.08.04.02-08-0001/17

 (treść ujednolicona)

 Regulamin przyjęty Uchwałą Nr LXVIII/829/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5.09.2018 r. ze zm. z dnia 17.10.2018 r.
– Uchwała nr LXXI/876/2018

 

  

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

1.    Beneficjent – Miasto Gorzów Wielkopolski.

2.    Lista stypendystów - listę uczniów, którym przyznano stypendium, w oparciu o  zaakceptowane formalnie i pozytywnie ocenione Wnioski, zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

3.    Oczywiste omyłki – oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste omyłki rachunkowe.

4.    Opiekun Dydaktyczny Stypendystydoradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszcza uczeń.

5.    Opiekun prawny – osobę, której w drodze orzeczenia sądowego powierzono sprawowanie opieki nad dzieckiem na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

6.    Orzeczenie o niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7.    Plan dalszego rozwoju – dokument pod nazwą „Plan dalszego rozwoju ucznia z uwzględnieniem celów edukacyjnych dalszego osiągania wysokich rezultatów w zakresie przedmiotów zawodowych oraz wydatków, niezbędnych do dalszego zawodowego rozwoju Ucznia”, stanowiący integralną część Wniosku.

8.    Projekt – Projekt nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów. Okres realizacji projektu od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku.

9.    Przedmioty kierunkowe – dwa wybrane, przez komisje nauczycieli przedmiotów zawodowych w poszczególnych szkołach, określone w Załączniku nr 1, na podstawie których dokonywana będzie weryfikacja uzyskanej przez ucznia na zakończenie roku szkolnego średniej ocen z przedmiotów kierunkowych.

10.  Regulamin - Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”.

11.  Rok szkolny – zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

12.  Stypendysta – ucznia, którego Wniosek został wybrany do objęcia wsparciem stypendialnym przez Miasto Gorzów Wlkp.

13.  Szkoła – szkoły biorące udział w projekcie, są to: Liceum Plastyczne, Zespół Szkół nr 1 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół nr 14, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Odzieżowych, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

14.  Uczeń – ucznia szkoły określonej w ust. 13, uczęszczającego do niej w roku szkolnym, na który przyznano stypendium.

15.  Wniosek – wniosek o przyznanie stypendium.

16.  Wnioskodawca – dyrektor szkoły.

17.  Czas trwania programu stypendialnego – do 31 grudnia 2020 r.

Zasady przyznawania stypendium
§ 2

  1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów w ramach Projektu.
  2. Stypendia przyznaje Beneficjent.
  3. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
  4. Stypendia są wsparciem dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Kryteria

§ 3

1.    Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2018/2019:                                                      

1)    kryteria obowiązkowe – obligatoryjne dla każdego ucznia;

2)    kryteria dodatkowe – za spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dodatkowych uczeń uzyskuje dodatkowe punkty zgodnie z punktacją określoną w ust. 3.

2.    Ustala się następujące kryteria obligatoryjne:

1)    uczęszczanie do szkoły kształcącej w zawodzie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, o której mowa w  § 1, ust. 13;

2)    uzyskanie na zakończenie nauki w roku szkolnym 2018/2019 średniej ocen z dwóch kierunkowych przedmiotów zawodowych na poziomie co najmniej 5,00; lista przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych zawodów oraz klas została ustalona w Załączniku nr 1.

3.    Ustala się następujące kryteria dodatkowe:

        1)    posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

        2)    frekwencja w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie co najmniej 90%,

        3)    uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym świadectwem,

        4)    nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych na warsztatach, kursach i szkoleniach potwierdzonych stosownym zaświadczeniem,

        5)   uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata lub finalisty co najmniej II stopnia, olimpiad, konkursów i turniejów w zakresie przedmiotów zawodowych organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami zawodowymi (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.) - Załącznik nr 2;

        6)    uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata w konkursach i zawodach organizowanych dla poszczególnych branż zawodowych nieokreślonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3, ust.3, pkt. 5, zawartych w Załączniku nr 3.

Wniosek o przyznanie stypendium

§ 4

1.    Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie do 1 lipca 2019 r., do godz. 15.00, w siedzibie Wydziału Edukacji.

2.    Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3.    Datą złożenia Wniosku jest data wpływu Wniosku do miejsca wyznaczonego zgodnie z ust. 1.

4.    Przez kompletność wniosku rozumie się wypełnienie wszystkich pól Wniosku wskazanych jako pola obligatoryjne oraz dołączenie załączników, o których mowa w ust. 5.

5.    Uczeń, ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych określonych w § 3 ust. 3 pkt 3-6 do Wniosku dołącza załączniki w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopii certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

6.    W przypadku niedołączenia do Wniosku załączników wymienionych w ust. 5 Beneficjent uzna, że uczeń nie spełnia danego kryterium lub kryteriów dodatkowych i tym samym nie zostaną mu przyznane dodatkowe punkty.

Ocena wniosków o przyznanie stypendium

§ 5

1.    Formalnej i merytorycznej oceny Wniosków wraz z załącznikami dokonuje, powołana przez Prezydenta Miasta Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”.

2.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest w oparciu o informacje zawarte we Wniosku oraz załącznikach do niego.

3.    Ocena Wniosków dokonywana jest w oparciu o:

1)    poprawności sporządzenia Wniosku,

2)    informacje zawarte we Wniosku;

3)    zakres spełniania przez ucznia wymogów określonych w § 3.

4.    W przypadku stwierdzenia we Wniosku możliwych do usunięcia braków formalnych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do korekty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków.

5.    O konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania Wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail wskazanego we Wniosku.

6.    W razie stwierdzenia we Wniosku oczywistych omyłek Beneficjent może w tym zakresie dokonać niezbędnej korekty.

7.    Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej zgodnie ze szczegółową punktacją określoną poniżej.

8.    Ustala się następujące kryteria obowiązkowe wraz z uszczegółowieniem oraz punktacją:

9.    Ustala się następujące kryteria dodatkowe wraz z uszczegółowieniem oraz punktacją:

10.  Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 100 punktów.

11.  Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków utworzona zostanie Lista Stypendystów.

12.  Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem dodatkowych informacji koniecznych do podpisania umowy stypendialnej.

Przyznanie i wypłata stypendium

§ 6

1.    Listę Stypendystów, którym przyznano stypendium, zatwierdza Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

2.    Stypendia są przyznawane na rok szkolny 2019/2020 i wypłacane w 10 transzach.

Opiekun Dydaktyczny Stypendysty

§ 7

1.    W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej Stypendysta podlega opiece dydaktycznej sprawowanej przez doradcę zawodowego zatrudnionego w projekcie.

2.    Opieka dydaktyczna polega na wsparciu Stypendysty:

1)    w dalszym osiąganiu przez niego jak najlepszych rezultatów w zakresie kształcenia zawodowego;

2)    w realizacji celów edukacyjnych, określonych we Wniosku,

3)    monitoringu osiągnięć edukacyjnych Stypendysty.


Monitorowanie

§ 8

1.    Stypendysta przez cały okres otrzymywania Stypendium może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we Wniosku.

2.    Beneficjent ma prawo do monitorowania Stypendystów oraz ich Opiekunów Dydaktycznych w zakresie związanym z otrzymywaniem Stypendium, w szczególności w zakresie realizacji zapisów zawartych w Planie dalszego rozwoju ucznia.

3.    Każdy przypadek niezgodności w stosunku do złożonego Wniosku lub sprawozdania, wykryty na etapie realizacji Projektu lub po okresie realizacji będzie rozpatrywany indywidualnie.

Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium

§ 9

Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium może nastąpić:

1)    w przypadku gdy Stypendysta zrezygnuje z udziału w Projekcie,

2)    na wniosek Opiekuna dydaktycznego Stypendysty, gdy Stypendysta w sposób rażący nie wywiązuje się z realizacji Planu dalszego rozwoju.

Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin będzie udostępniony do wglądu na stronie internetowej: www.zawodowcy.gorzow.pl oraz na stronach szkół uczestniczących w projekcie.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Lista przedmiotów kierunkowych w szkołach z podziałem na zawody i klasy.

Załącznik nr 2: Lista konkursów/olimpiad/turniejów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.) w zakresie przedmiotów zawodowych.

Załącznik nr 3: Lista konkursów/olimpiad/turniejów nieokreślonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.) w zakresie przedmiotów zawodowych.

Załącznik nr 4: Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0 nr RPLB.08.04.02-08-0001/17