Informujemy, iż odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oceny Wniosków Stypendialnych przyznawanych w ramach projektu nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 Zawodowcy w Gorzowie 2.0, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów.

    W skład Komisji powołanej zarządzeniem Prezydenta weszli:

-        Halina Kunicka - przewodnicząca Komisji,  Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

-        Renata Pliżga   - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,

-        Magdalena Łabuza - Kierownik Referatu Unijnych Projektów Edukacyjnych Wydziału Edukacji,

-        Stanisław Jodko - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych,

-        Anna Maciejewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych,

-        Lidia Pyżyńska - Konsultant Powiatowego Punktu Konsultacyjnego w ramach wyżej wymienionego projektu,

-        Agnieszka Beszczyńska - Inspektor Wydziału Edukacji,

-        Beata Wachowiak - Inspektor Wydziału Edukacji.

Komisja podczas spotkania dokonała szczegółowej analizy wniosków  kandydatów na stypendystów. Wnioski 162 uczniów spełniały kryteria obowiązkowe określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0 nr RPLB.08.04.02-08-0001/17, przyjętego Uchwałą Nr LXVIII/829/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5.09.2018 r., tj.

-        uczęszczają do szkoły kształcącej w zawodzie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

-        uzyskali na zakończenie nauki w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen z dwóch kierunkowych przedmiotów zawodowych, wskazanych w regulaminie, jako kluczowe w nauczaniu danego zawodu, na poziomie co najmniej 5,00.

Zgodnie z w/w regulaminem, podczas oceny merytorycznej wniosków i ustalaniu listy rankingowej brano pod uwagę kryteria dodatkowe, tj.:

-        posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

-        frekwencja w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie co najmniej 90%,

-        uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym świadectwem,

-        nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych na warsztatach, kursach i szkoleniach potwierdzonych stosownym zaświadczeniem,

-        uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata lub finalisty co najmniej II stopnia, olimpiad, konkursów i turniejów w zakresie przedmiotów zawodowych organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami zawodowymi (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.);

-        uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata w konkursach i zawodach organizowanych dla poszczególnych branż.

Po szczegółowej analizie formalnej i merytorycznej wniosków Komisja, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przyznała 78 stypendiów dla uczniów z 11 szkół, w tym:

-        Liceum Plastyczne - 2,

-        Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych - 12,

-        Zespół Szkół Ekonomicznych -11,

-        Zespół Szkół Elektrycznych - 22,

-        Zespół Szkół Gastronomicznych - 4,

-        Zespół Szkół Mechanicznych - 9,

-        Zespół Szkół nr 12 - 2,

-        Zespół Szkół Odzieżowych - 5,

-        Zespół Szkół Ogrodniczych - 4,

-        Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 6,

-        Zespół Szkół nr 14 - 1.

Zgodnie §6 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0 nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 Lista stypendystów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0 została przekazana Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który ją zatwierdził.

Listy stypendystów zostały już przekazane do szkół.

Przyznane środki będą wypłacane w roku szkolnym 2019/2020 w 10 transzach. Stypendyści będą mogli je przeznaczyć np. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, opłacenie kursów specjalistycznych spoza oferty projektowej, czy też na inne istotne, z punktu widzenia stypendysty,  działania zawarte w planie rozwoju, stanowiącym część wniosku stypendialnego. Realizacja planów rozwoju będzie monitorowana i wspierana przez doradców zawodowych.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 16 października 2019 r. w siedzibie partnera projektu, tj. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.