16 października 2019 r. w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów motywacyjnych dla 78 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, przyznawanych w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów.

Stypendia zostały przyznane  w oparciu o regulamin, którego stworzenie poprzedziły szerokie uzgodnienia społeczne trwające od 20 marca do 26 czerwca 2018 roku. Dotyczyły one przede wszystkim wyboru przez całą społeczność szkolną przedmiotów najważniejszych z punktu widzenia osiągnięć zawodowych oraz konkursów, olimpiad i turniejów weryfikujących umiejętności zawodowe istotne z punktu widzenia rynku pracy oraz konieczności wprowadzenia do kryteriów oceny wniosków premiowania postawy nastawionej na permanentne doskonalenie nabywanych umiejętności zawodowych. Prowadzone kaskadowo uzgodnienia społeczne umożliwiły pełną partycypację uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w szkołach objętych działaniem projektu w tworzeniu istotnych zapisów Regulaminu.

Zgodnie z Regulaminem do 1 lipca 2019 roku 162 uczniów złożyło wnioski, które spełniały kryteria obowiązkowe określone w regulaminie stypendium, tj.

uczęszczają do szkoły kształcącej w zawodzie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i uzyskali na zakończenie nauki w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen z dwóch kierunkowych przedmiotów zawodowych, wskazanych w regulaminie, jako kluczowe w nauczaniu danego zawodu, na poziomie co najmniej 5,00.

Podczas oceny wniosków i ustalaniu listy rankingowej brano pod uwagę kryteria dodatkowe, tj.:

 • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • frekwencja w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie co najmniej 90%,
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym świadectwem,
 • nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych na warsztatach, kursach i szkoleniach potwierdzonych stosownym zaświadczeniem,
 • uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata lub finalisty co najmniej II stopnia, olimpiad, konkursów i turniejów w zakresie przedmiotów zawodowych organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami zawodowymi (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 • uzyskanie w latach szkolnych 2017/2018 i/lub 2018/2019, tytułu laureata w konkursach i zawodach organizowanych dla poszczególnych branż.

  Stypendia, zgodnie z Regulaminem, zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 i będą wypłacane w 10 transzach w roku szkolnym 2019/2020. Łącznie na ten cel przeznaczono 300 tysięcy złotych. Przyznane środki stypendyści będą mogli przeznaczyć np. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, opłacenie kursów specjalistycznych spoza oferty projektowej, czy też przeznaczyć na inne istotne, z punktu widzenia stypendysty,  działania zawarte w planie rozwoju, stanowiącym część wniosku stypendialnego. Realizacja planów rozwoju będzie monitorowana i wspierana przez doradców zawodowych.

  Po uroczystym wręczeniu stypendiów uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w grze edukacyjnej, której celem m.in. było pokazanie spectrum działalności uczelni i obszarów zadań zawodowych, do których przygotowywani są studenci. Podczas gry  pięcioosobowe zespoły stypendystów rozwiązywały zadania przygotowane przez Wydział Techniczny na naszej Akademii im. Jakuba z Paradyża. Członkowie zwycięskich zespołów otrzymali nagrody, które ufundowali lider i partnerzy projektu:

  Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (tablety);

  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (pendrive i gadżety reklamowe);

  Miasto Gorzów Wielkopolski (kubki termiczne, skarpetki ze Stefanią).

   Media o Gali wręczenia stypendiów:

  - Gorzów Przystań

  - Portal samorządowy

  - Radio Gorzów

  - Gorzów Eska

  - TVP

  Filmy o stypendystach i galeria zdjęć na FB