W ramach partnerskiego projektu INTERREG VA "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen", ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) - Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V., w skrócie  BFW, przeprowadziło przetarg publiczny na zamówienie maszyn budowlanych niezbędnych do realizacji zadań projektowych, którego celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2022 roku. Całkowita kwota projektu wynosi 811 643,61 euro, z czego udział partnera niemieckiego to 375 882 euro, z czego 319 499,70 euro pochodzi ze środków EFRR. W ramach projektu zaplanowano 198 000,00 euro na zakup maszyn budowlanych do realizacji innowacyjnych kursów kwalifikacyjnych.

 

Zgodnie z obwiązującymi procedurami Pan Michael Ritter z Team International ÜAZ Frankfurt nad Odrą zajął się planowaniem, realizacją i rozliczeniem przetargu. Dzięki temu już 11 sierpnia 2020 roku można było zamówić pierwsze maszyny, tj. ładowarkę kołową marki Kubota i walec tandemowy marki BOMAG. Maszyny budowlane zostały sprawdzone i odebrane przez odpowiedzialnego instruktora, pana Martina Kempfa.


 Są to maszyny, które stanowią integralną część zestawu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań projektowych zawartych w nowo opracowanych ponadnarodowych praktycznych programach o charakterze modułów kwalifikacyjnych w zakresie budowy asfaltu i budowy kanałów, które są realizowane w ÜAZ Frankfurt nad Odrą.


 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Miasto Gorzów Wielkopolski w 2021 roku również dokona zakupu ciężkiego sprzętu, w tym mini koparki oraz  wyposażenia pracowni budowlanych i instalacyjnych, które powstaną w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Powstaną tam również symulatory edukacyjne instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji cieplnej,  służące promocji kształcenia zawodowego w zawodach technicznych.


W ramach projektu od września 2020 r. rozpoczną się warsztaty dla uczniów mające na celu rozwijanie kompetencji miękkich oraz nastąpi rozstrzygniecie wyboru platformy e-learningowej do  nauki języka niemieckiego i angielskiego.


Ze względu na pandemię COVID 19 nie odbywają się warsztaty dla uczniów brukarza i instalatora w ŰAZ w Niemczech. Działania będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem procedur zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19.


 

„Grenzenloses Bauen“ – Maschinenfuhrpark für grenzüberschreitende Zusammenarbeit


 Im Rahmen des INTERREG VA Projektes "Grenzenloses Bauen / budujemy bez granic", welches das BFW in Kooperation mit der Stadt Gorzów realisiert, führte das BFW eine öffentliche Ausschreibung zur Bestellung der benötigten Baumaschinen durch.


In diesem Zusammenhang kümmerte sich Herr Michael Ritter vom Team International des ÜAZ Frankfurt (Oder) um die Planung, Durchführung und Abrechnung der Ausschreibung.  Nach dem Abwarten der gesetzlichen Fristen konnten die ersten Maschinen bestellt und am 11.08.2020 geliefert werden.


Der Radlader (Kubota) und die Tandemwalze (BOMAG) sind Bestandteil der neu entwickelten transnationalen praktischen Qualifizierungsmodule im Bereich Asphaltbau und Kanalbau, welche im ÜAZ Frankfurt (Oder) durchgeführt werden.


Die Baumaschinen wurden vom zuständigen Ausbilder, Herrn Martin Kempf, inspiziert und entgegengenommen.


  Ziel des Projektes ist die Erweiterung des gemeinsamen grenzüberschreitenden Ausbildungsangebots im Bereich der Berufsbildung und des lebenslangen Lernens in Frankfurt (Oder) und Gorzów.


Die Gesamtprojektsumme beläuft sich auf 811.643,61 Euro, davon beträgt der Anteil für den deutschen Partner: 375.882,00 Euro, wovon 319.499,70 Euro aus EFRE-Mitteln stammen. Im Rahmen des Projekts werden 198.000,00 Euro für die Beschaffung von Baumaschinen zur Durchführung von innovativen Qualifizierungskursen eingeplant.


Projektzeitaum: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.


Gemäß dem Zeitplan für die Projektdurchführung wird die Stadt Gorzów Wielkopolski im Jahr 2021 einen Minibagger kaufen und die Bau- und Installationswerkstätten des Berufsbildungs- und Geschäftszentrums ausrüsten. Bildungssimulatoren werden entworfen und erstellt, um die Berufsausbildung in technischen Berufen zu fördern: Wasser- und Abwassersysteme, Wärmeinstallation, intelligente Installation. Die Simulatoren werden in der Werkstatt des Berufsbildungszentrums eingesetzt. Ab September 2020 beginnen Workshops für Studenten zu Soft Skills und die Auswahl einer E-Learning-Plattform zum Lernen von Deutsch und Englisch wird entschieden. Aufgrund der COVID 19-Pandemie gibt es in ŰAZ keine Werkstätten für Straßenfertiger und Installateure. Die Maßnahmen werden fortlaufend unter Berücksichtigung der vom Chief Sanitary Inspector empfohlenen Verfahren zur Bekämpfung von COVID 19 ergriffen.


 Małgorzata Pruszkowska

Wydział Edukacji

 

Michael Ritter

ŰAZ Frankfurt n. O