Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zawodowcy w Gorzowie: zawodowcy.gorzow.pl


Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.


Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Tybiszewska

e-mail: teresa.tybiszewska@um.gorzow.pl

telefon: +48 95 73 55 932

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Król

e-mail: magdalena.krol@um.gorzow.pl


Tą samą drogą lub na e-mail: kontakt@zawodowcy.gorzow.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.


Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: +48 95 7335 500
Faks: +48 95 7355 670
E-mail: kancelaria@um.gorzow.pl
Strona internetowa: https:/ /bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Budynek główny Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim mieszczący się przy ul. Sikorskiego 4, Gorzów Wielkopolski jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.


 • - do wejścia od strony ul. Sikorskiego prowadzą schody
 • - dla osób poruszających się na wózkach zapewniona jest możliwość wejścia do budynku drugim wejściem od strony ul. Herberta gdzie dostępna jest winda oraz platforma przyschodowa dla wózków, znajdująca się przy schodach zlokalizowanych na poziomie pierwszego piętra


Budynek posiada windę pozwalającą na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra jest umieszczony dzwonek do przywołania pracownika Sali Obsługi Klienta.

Toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.


Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 7 dni przed terminem wizyty w urzędzie.


Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna projektu Zawodowcy w Gorzowie umożliwia użytkownikom dostęp do części informacji dotyczących projektu, aktualności, ofert pracy i własnych aktywności. Pobrać aplikację może każdy uczestnik projektu zarejestrowany na platformie rekrutacyjnej zawodowcy.gorzow.pl. Po zalogowaniu się na platformie i przejściu do swojego profilu i należy wybrać z menu "Urządzenia mobilne", a następnie wygenerować kod, który umożliwi rejestrację urządzenia. Wygenerowany kod należy wprowadzić w ustawieniach aplikacji mobilnej.