AKTUALNOŚCI:

19 maja 2022

W dniu 19 maja 2022 roku w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Budujemy bez granic”.

W imieniu gospodarza wydarzenia – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego konferencję otworzyła Pani Małgorzata Domagała -  Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Pani Dyrektor UAZ Bauwirtschaft Frankfurt nad Odrą – Karin Petrie.Rezultaty projektu strony polskiej przedstawiła Pani Magdalena Łabuza, natomiast rezultaty osiągnięte po stronie niemieckiej przedstawiła Pani Marta Nebeling.

Zwieńczeniem konferencji był pokaz zdobytych w trakcie trwania projektu umiejętności zawodowych uczniów. 

Uczestnicy po zakończonej konferencji udali się do części gastronomicznej, gdzie w miłej atmosferze rozmawiano o zrealizowanym już projekcie. 


19. Mai 2022

Am 19. Mai 2022 hat im Zentrum für Berufliche Bildung und Business eine Konferenz stattgefunden, bei der das Projekt "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ zusammengefasst wurde.

Im Namen des Hausherren – des Präsidenten der Stadt Gorzów Wielkopolski Jacek Wójcicki wurde die Konferenz durch Frau Małgorzata Domagała - stellvertretende Präsidentin der Stadt Gorzów Wielkopolski und durch Frau Direktorin von UAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) – Karin Petrie eröffnet.Die Ergebnisse des Projektes auf der polnischen Seite wurden durch Frau Magdalena Łabuza präsentiert und die Ergebnisse, die auf der deutschen Seite erreicht wurden, wurden durch Frau Marta Nebeling vorgestellt. Zum krönenden Abschluss der Konferenz wurden die beruflichen Fähigkeiten vorgestellt, die die Schüler im Rahmen des Projektes gewonnen haben. Nach Abschluss der Konferenz haben sich Teilnehmer in den gastronomischen Bereich begeben, wo man in einer freundlichen Atmosphäre über das bereits realisierte Projekt gesprochen hat. 18 maj 2022

W Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia rozszerzenia transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez cale życie w ramach projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA.

W spotkaniu uczestniczyli:

-       Pan Martin Kempf - BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marta Nebeling – BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Karin Petrie - BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Magda Szafraniec- WED Gorzów Wlkp.

-       Pani Marta Pijanowska - WED Gorzów Wlkp.

-       Pani Monika Bekier – WED Gorzów Wlkp..

-       Pani Magdalena Łabuza - CEZIB Gorzów Wlkp.

-       Pan Bartosz Bogdan - CEZIB Gorzów Wlkp.

 

W Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie robocze polskich i niemieckich ekspertów oraz zespołu zarządzającego projektem „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” realizowanym w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska  2014-2020 przez Miasto Gorzów Wielkopolski i Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - UAZ we Frankfurcie nad Odrą. Podczas spotkania w Gorzowie Wielkopolskim omówiono scenariusz konferencji zamknięcia oraz pokazy umiejętności zawodowych uczniów.


18. Mai 2022

Im Zentrm für Berufliche Bildung und Business in Gorzów Wielkopolski hat ein Meeting stattgefunden, bei dem das grenzübergreifende Angebot für die Bildung und für die berufliche Fortbildung für das Lernen über das ganze Leben lang im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ besprochen wurde, das im Rahmen des Programms INTERREG VA mitfinanziert wird.

Teilnehmer des Meetings:

-       Herr Martin Kempf - BFW Frankfurt (Oder)

-       Frau Marta Nebeling – BFW Frankfurt (Oder)

-       Frau Karin Petrie - BFW Frankfurt (Oder)

-       Frau Magda Szafraniec- WED Gorzów Wlkp.

-       Frau Marta Pijanowska - WED Gorzów Wlkp.

-       Frau Monika Bekier – WED Gorzów Wlkp.

-       Frau Magdalena Łabuza - CEZIB Gorzów Wlkp.

-       Herr Bartosz Bogdan - CEZIB Gorzów Wlkp.

 

In Gorzów Wielkopolski hat ein Arbeitsmeeting der polnischen und deutschen Experten und des Verwaltungsteams des Projektes „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” stattgefunden, das im Rahmen des Programms der Kooperation INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020 durch die Stadt Gorzów Wielkopolski und das Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V. - UAZ in Frankfurt (Oder) realisiert wird. Während des Meetings in Gorzów Wlkp. wurde das Szenario der Abschlusskonferenz sowie die Vorführungen der beruflichen Fähigkeiten der Schüler besprochen.


14 – 25 marca 2022

W ramach projektu „Budujemy bez granic” w okresie od 14 marca do 25 marca 2022 r. odbyły się pięciodniowe warsztaty „Instalacje podziemnych kanałów - instalator”. W warsztatach udział wzięli uczniowie z Polski i Niemiec. Warsztaty odbywały się w dwóch grupach 10 osobowych składających się z pięciu uczniów polskich i pięciu niemieckich. Zajęcia odbywały się u partnera projektu - UAZ Bauwirtschaft Frankfurt nad Odrą. Polscy uczniowie wraz z tłumaczem i opiekunem byli zakwaterowani w hotelu w Słubicach, skąd uczestnicy warsztatów byli codziennie dowożeni do niemieckiej szkoły we Frankfurcie. Na miejscu uczniowie musieli zmierzyć się z między innymi z pracami przygotowawczymi do położenia rurociągów ściekowych, wykonywali kanalizacje domowe oraz odpowiednio przyłączali całość instalacji. Warsztaty, poza umożliwieniem zdobycia konkretnych umiejętności zawodowych, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać na rynku pracy, miały także charakter interkulturowy. Wspólne działanie, konieczność komunikowania się podczas pracy zespołowej, możliwość poznania kultury Brandenburgii podczas zwiedzania okolic, pozostawią wiele niezapomnianych wspomnień i nawiązanych kontaktów.

 

14.– 25. März 2022

Im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ wurden im Zeitraum vom 14. März bis zum 25. März 2022 fünftägige Workshops „Anlagender unterirdischen Kanäle - Installateur“ organisiert. An den Workshops haben die Schüler aus Polen und aus Deutschland teilgenommen. Die Workshops wurden in zwei 10-Personen-Gruppen organisiert, je fünf Schüler aus Polen und aus Deutschland. Die Veranstaltung fand beim Projektpartner - UAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) statt. Die polnischen Schüler wohnten mit einem Dolmetscher und einem Betreuer im Hotel in Słubice und wurden jeden Tag zur deutschen Schule in Frankfurt (Oder) gefahren. Vor Ort mussten sich die Schüler unter anderem mit den Vorbereitungsarbeiten für das Verlegen der Abwasser-Rohrleitungen auseinandersetzen. Sie haben auch Hauskanalisationen errichtet und alle Anlagen entsprechend angeschlossen. Die Workshops, bei denen die Teilnehmer konkrete berufliche Fähigkeiten gewinnen konnten, die dann auf dem Arbeitsmarkt ausgenutzt werden können, hatten auch einen interkulturellen Charakter. Gemeinsames Handeln, Notwendigkeit der Kommunikation bei der Teamarbet, Möglichkeit, die Kultur von Brandenburg bei der Besichtigung der Umgebung kennen zu lernen - dadurch haben die Teilnehmer zahlreiche unvergessliche Erinnerungen und konnten Kontakte anknüpfen.

 

6 września -1 października 2021 r.

W ramach projektu „Budujemy bez granic” w okresie od 6 września do 1 października 2021 r. odbyły się pięciodniowe warsztaty „Brukarz z innowacją: asfaltowanie”. W warsztatach udział wzięli uczniowie z Polski i Niemiec. Warsztaty odbywały się w trzech grupach 10 osobowych składających się z pięciu uczniów polskich i pięciu niemieckich. Zajęcia odbywały się  u partnera projektu - UAZ Bauwirtschaft Frankfurt nad Odrą. Polscy uczniowie wraz z tłumaczem i opiekunem byli zakwaterowani w hotelu w Słubicach, skąd uczestnicy warsztatów byli codziennie dowożeni do niemieckiej szkoły we Frankfurcie.

 

Zajęcia na warsztatach odbywały się zgodnie z programem opracowanym przez ekspertów polskich i niemieckich. Jeden dzień w tygodniu był poświęcony na zwiedzanie pobliskich placów budowy, gdzie uczniowie przyglądali się jak pracują profesjonaliści i jak zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce. W pozostałe dnie uczestnicy warsztatów uczyli się jeździć na walcu oraz ładowarce, jak należy konserwować i pielęgnować wykorzystywane maszyny, jak przygotowywać je do pracy. W praktyce, po nabyciu umiejętności obsługi walca i ładowarki, wspólnie wykonywali drogę bez obrzeży, drogę ze spadkiem po obu stronach oraz je dementowali. Warsztaty, poza umożliwieniem zdobycia konkretnych umiejętności zawodowych, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać na rynku pracy, miały także charakter interkulturowy. Wspólne działanie, konieczność komunikowania się podczas pracy zespołowej, możliwość poznania kultury Brandenburgii podczas zwiedzania okolic, pozostawią wiele niezapomnianych wspomnień i nawiązanych kontaktów.


6. September - 1. Oktober 2021

Im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ wurden im Zeitraum vom 6. September bis zum 1. Oktober 2021 fünftägige Workshops „Pflasterer mit Innovtion: Asphaltieren“ organisiert. An den Workshops haben die Schüler aus Polen und aus Deutschland teilgenommen. Die Workshops wurden in drei 10-Personen-Gruppen organisiert, je fünf Schüler aus Polen und aus Deutschland. Die Veranstaltung fand beim Projektpartner - UAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) statt. Die polnischen Schüler wohnten mit einem Dolmetscher und einem Betruer im Hotel in Słubice und wurden jeden Tag zur deutschen Schule in Frankfurt (Oder) gefahren.  

Die Lernveranstaltungen wurden in Anlehnung an das Programm realisiert, das durch polnische und deutsche Experten erarbeitet wurde. Ein Tag in der Woche wurde dafür bestimmt, dass die Teilnehmer des Projektes die Baustellen in der Umgebung besichtigt haben, wo die Schüler die Arbeit der Profis beobachten konnten und wo sie sehen konnten, wie die Fachleute ihre Kenntnisse in der Praxis umsetzen. An sonstigen Tagen konnten die Teilnehmer der Workshops lernen, Straßenwalze und Radlader fahren. Sie haben auch erfahren, wie die eingesetzten Maschinen gewartet, gepflegt und auf den Betrieb vorbereitet werden. Nachdem die Schüler die praktische Bedienung der Straßenwalze und des Radladers gelernt hatten, hatten Sie gemeinsam eine Straße ohne Rand, einen Weg mit Gefälle auf beiden Seiten errichtet und sie demontiert. Die Workshops, bei denen die Teilnehmer konkrete berufliche Fähigkeiten gewinnen konnten, die dann auf dem Arbeitsmarkt ausgenutzt werden können, hatten auch einen interkulturellen Charakter. Gemeinsames Handeln, Notwendigkeit der Kommunikation bei der Teamarbet, Möglichkeit, die Kultur von Brandenburg bei der Besichtigung der Umgebung kennen zu lernen - dadurch haben die Teilnehmer zahlreiche unvergessliche Erinnerungen und konnten Kontakte anknüpfen.


9 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia rozszerzenia transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez cale życie w ramach projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

-       Pan Martin Kempf - BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marta Nebeling – BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marzena Gejsztor- ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pan Tadeusz Najdora – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pani Anna Kamińska – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.

-       Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

 

Podczas spotkania omówiono:

Opracowany przez BFW moduł asfaltowanie, harmonogram warsztatów, budżet. Aby ułatwić korzystanie uczniom z zakupionych maszyn, które posiadają bardzo rozbudowany pulpit sterowania, powstanie aplikacja w języku  polskim i niemieckim wyjaśniająca znaczenie przycisków. Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć praktycznych przejdą instruktaż. Działania stwarzają możliwość nauki zdalnej, poprzez użycie smartfona, komputera, co jest w dobie pandemii niezbędne i wspomoże uczniów w dalszej nauce praktycznej. Użyto kodu QR, aby w prosty i szybki sposób odbiorca mógł przystąpić do nauki. Omówiono również harmonogram i bezpieczną organizację warsztatów we Frankfurcie, dla 3 grup brukarz z innowacją asfaltowanie.

 

Am 9. Juni 2021 hat im Berufsschulzentrum für Bauwesen und Kraftfahrzeugtechnik in Gorzów Wielkopolski ein Meeting stattgefunden, bei dem das grenzübergreifende Angebot für die Bildung und für die berufliche Fortbildung für das Lernen über das ganze Leben lang im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ besprochen wurde, das im Rahmen des Programms INTERREG VA mitfinanziert wird.

Teilnehmer des Meetings:

-       Herr Martin Kempf - BFW Frankfurt (Oder)

-       Frau Marta Nebeling – BFW Frankfurt (Oder)

-       Frau Marzena Gejsztor- ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Herr Tadeusz Najdora – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Frau Anna Kamińska – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Frau Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.

-       Frau Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

 

Während des Meetings wurden folgende Themen besprochen:

Das durch BFW erarbeitete Modul Asphaltieren, Ablaufplan der Workshops, Budget. Für die erworbenen Maschinen, die ein sehr komplexes Steuerpult besitzen, wird eine Anwendung in der polnischen und in der deutschen Sprache errichtet, die die Bedeutung der Tasten erklären wird, so dass die Schüler diese Maschinen einfacher benutzen können. Vor den praktischen Veranstaltungen werden die Schüler unterwiesen. Diese Maßnahmen schaffen die Möglichkeiten des Online-Learnings unter Verwendung von Smartphones, Rechnern, was in der Pandemiezeit unentbehrlich ist und die Schüler bei weiteren praktischen Lernvorgängen unterstützt. Es wurde ein QR-Code ausgenutzt, damit der Empfänger einfach und schnell den Lernvorgang aufnehmen kann. Es wurde auch der Ablaufplan und eine sichere Organisation der Workshops in Frankfurt (Oder) für 3 Gruppen Pflasterer mit Innovation Asphaltieren besprochen.


25 maja 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. Ze względu na dalsze ograniczenia związane z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line.Udział w nim wzięli przedstawiciele Berufsförderungswerk Frankfurt - Marta Nebeling i Martin Kempf, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielopolskiego - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska, Marta Pijanowska i Monika Bekier oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim - Marzena Gejsztor i Anna Kamińska.


Omówiono następujące tematy:

- certyfikację środków finansowych,

- realizację działań projektowych,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu za okres 01.12.2020 do 31.05.2021 r.

- zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.


Am 25. Mai 2021 hat eine Arbeitsbesprechung im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ stattgefunden, das im Rahmen des Programms INTERREG VA mitfinanziert wird. Im Zusammenhang mit Einschränkungen, die mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängen, wurde das Meeting im Onlinemodus organisiert.Am Meeting haben die Vertreter des Berufsförderungswerks Frankfurt (Oder) - Marta Nebeling und Martin Kempf, die Verteter der Bildungsabteilung der Stadtverwaltung Gorzów Wielopolski - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska, Marta Pijanowska und Monika Bekier sowie die Vertreter des Berufsschulzentrums für Bauwesen und Kraftfahrzeugtechnik in Gorzów Wielkopolski - Marzena Gejsztor und Anna Kamińska teilgenommen.

 

Es wurden folgende Themen besprochen:

- Zertifizierung der Finanzmittel,

- Realisierung der Projektaktivitäten,

- Vorbereitung des Berichtes aus der Realisierung des Projektes für den Zeitraum von 01.12.2020 bis 31.05.2021

- Bereich der Anpassungen, die im Projekt vorgenommen werden müssen.


22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. Ze względu na dalsze ograniczenia związane z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line. Udział w nim wzięli przedstawiciele Berufsförderungswerk Frankfurt - Marta Nebeling i Martin Kempf, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielopolskiego - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska i Monika Bekier oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim - Marzena Gejsztor i Anna Kamińska.

Partnerzy projektu mając na uwadze procedury zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19 planują organizację warsztatów dla młodzieży. W związku z powyższym, aby ułatwić korzystanie uczniom z zakupionych maszyn, które posiadają bardzo rozbudowany pulpit sterowania, powstanie aplikacja w języku  polskim i niemieckim wyjaśniająca znaczenie przycisków.  Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć praktycznych przejdą instruktaż. Działania stwarzają możliwość nauki zdalnej, poprzez użycie smartfona, komputera, co jest w dobie pandemii niezbędne i wspomoże uczniów w dalszej nauce praktycznej. Użyto kodu QR, aby w prosty i szybki sposób odbiorca mógł przystąpić do nauki. Omówiono również harmonogram i bezpieczną organizację warsztatów we Frankfurcie, dla 3 grup brukarz z innowacją asfaltowanie oraz dla 2 grup instalator. Każda grupa będzie się składała  z 10 osób, 5 Niemców i 5 Polaków.


Am 22. April 2021 hat eine Arbeitsbesprechung im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ stattgefunden, das im Rahmen des Programms INTERREG VA mitfinanziert wird. Im Zusammenhang mit Einschränkungen, die mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängen, wurde das Meeting im Onlinemodus organisiert. Am Meeting haben die Vertreter des Berufsförderungswerks Frankfurt (Oder) - Marta Nebeling und Martin Kempf, die Verteter der Bikdungsabteilung der Stadtverwaltung Gorzów Wielopolski - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska und Monika Bekier sowie die Vertreter des Berufsschulzentrums für Bauwesen und Kraftfahrzeugtechnik in Gorzów Wielkopolski - Marzena Gejsztor und Anna Kamińska teilgenommen.

 

Die Projektpartner planen die Organisation der Workshops für die Jugendlichen unter Berücksichtigung der Prozeduren, die durch den Hauptsanitärinspektor hinsichtlich der Bekämpfung von COVID 19 empfohlen werden. Im Zusammenhang damit wird für die erworbenen Maschinen, die ein sehr komplexes Steuerpult besitzen, eine Anwendung in der polnischen und in der deutschen Sprache errichtet, die die Bedeutung der Tasten erklären wird, so dass die Schüler diese Maschinen einfacher benutzen können.  Vor den praktischen Veranstaltungen werden die Schüler unterwiesen. Diese Maßnahmen schaffen die Möglichkeiten des Online-Learnings unter Verwendung von Smartphones, Rechnern, was in der Pandemiezeit unentbehrlich ist und die Schüler bei weiteren praktischen Lernvorgängen unterstützt. Es wurde ein QR-Code ausgenutzt, damit der Empfänger einfach und schnell den Lernvorgang aufnehmen kann. Es wurde auch der Ablaufplan und eine sichere Organisation der Workshops in Frankfurt (Oder) für 3 Gruppen Pflasterer mit Innovation Asphaltieren und 2 Gruppen Installateur besprochen. Jede Gruppe bestand aus 10 Personen, 5 Deutschen und 5 Polen.


3 marca 2021 r.

3 marca 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. W związku z obowiąyjącym reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pani Marta Nebeling - BFW
 • Pan Martin Kempf - BFW

 • Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.

 • Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

 • Pani Monika Bekier - WED Gorzów Wlkp.

 • Pani Marzena Gejsztor - ZSBiS kierownik kształcenia zawodowego

 

Wirus Covid-19 stanowi dla nas wszystkich poważne wyzwanie. Wprowadzone istotne ograniczenia znacząco wpływają na organizację pracy i funkcjonowanie urzędów, szkół i placówek edukacyjnych, itp. W efekcie brak możliwości realizacji wspólnych warsztatów zawodowych dla uczniów polskich i niemieckich we Frankfurcie nad Odrą spowodował potrzebę aktualizacji  harmonogramu działań w projekcie w następującym zakresie:


* warsztaty zawodowe dla I grupy Brukarz z innowacją: asfaltowanie, zaplanowane dla 5 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec przesunięto na I półrocze 2021r.

* warsztaty zawodowe Instalator, zaplanowane dla 5 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec, przesunięto na I półrocze 2021 r.,

* przełożono również na II półrocze 2021 spotkania ekspertów i opracowanie II modułu edukacyjnego - Budownictwo Ziemne - Specjalista Instalacji Podziemnych I Kanałów – Instalator.


Podczas spotkania omówiono opracowany przez partnera niemieckiego moduł szkoleniowy Brukarz z innowacją: asfaltowanie, który został zaakceptowany do realizacji w ramach projektu.

 

W kwietniu 2021 r w Gorzowie Wlkp. planowane jest kolejne spotkanie robocze z partnerem niemieckim z uwzględnieniem procedur zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19. Czekamy na odpowiedni moment, aby wspólnie przeprowadzić zaplanowane działania.


 

3. März 2021.

Am 3. März 2021 hat eine Arbeitsbesprechung im Rahmen des Projektes "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ stattgefunden, das im Rahmen des Programms INTERREG VA mitfinanziert wird. Im Zusammenhang mit den sanitären Einschränkungen, die sich aus der Covid-19-Pandemie ergeben, wurde die Besprechung im Onlinemodus organisiert.

 

Teilnehmer des Meetings:

 • Frau Marta Nebeling - BFW
 • Herr Martin Kempf - BFW
 • Frau Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.
 • Frau Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.
 • Frau Monika Bekier - WED Gorzów Wlkp.
 • Frau Marzena Gejsztor - ZSBiS Leiterin für Berufliche Bildung

Covid-19 stellt für uns alle eine ernsthafte Herausforderung dar. Die eingeführten Einschränkungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Organisation der Arbeit und die Funktion der Behörden, Schulen, Bildungseinrichtungen usw. Im Zusammenhang damit, dass es nicht möglich war, gemeinsame berufliche Workshops für polnische und deutsche Schüler in Frankfurt (Oder) zu realisieren, musste der Ablaufplan für Aktivitäten des Projektes folgendermaßen aktualisiert werden:

* Berufliche Workshops für 1. Gruppe Pflasterer mit Innovation: Asphaltieren, die für 5 Teilnehmer aus Polen und 5 Teilnehmer aus Deutschland geplant wurden, wurden auf das 1. Halbjahr 2021 verschoben.

* Berufliche Workshops Installatuer, die für 5 Teilnehmer aus Polen und 5 Teilnehmer aus Deutschland geplant wurden, wurden auf das 1. Halbjahr 2021 verschoben.

* Auf das 2. Halbjahr 2021 wurden auch die Meetings der Experten und die Bearbeitung des 2. Bildungsmoduls - Erdbau - Fachkraft für unterirdische Anlagen und Kanäle – Installatuer verschoben.

Während des Meetings wurde das durch den deutschen Partner vorbereitete Schulungsmodul Pflasterer mit Innovation: Asphaltieren besprochen, das für die Realisierung im Rahmen des Projektes freigegeben wurde.

Für den April 2021 ist eine weitere Arbeitsbesprechung in Gorzów Wlkp. mit dem deutschen Partner geplant, bei der die durch den Hauptsanitärinspektor empfohlenen Prozeduren berücksichtigt werden, die mit der Bekämpfung von COVID 19 zusammenhängen. Wir warten auf einen entsprechenden Zeitpunkt, um die geplanten Maßnahmen gemeinsam zu realisieren.


9 listopada 2020 r.


9 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem "Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 - Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid -19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Michael Ritter - BFW
 • Pani Marta Nebeling - BFW
 • Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.
 • Pani Ewa Kalina - WED Gorzów Wlkp.
 • Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

Podczas spotkania omówiono zagadnienie związane z planowaniem i realizacją działań wynikających z projektu, w tym:

-  stan prac nad przygotowaniem  III Raportu,

-  harmonogramem działań na 2021 rok i jego modyfikacją wynikającą z ograniczeń spowodowanych pandemią,

-  planem finansowym na 2021 .

Ponadto analizowano   opracowany przez BFW moduł szkolenia Asfaltowanie i weryfikowano jego treści pod kątem możliwości wdrożenia przez Lidera.


9. November 2020.

 

Am 9. November 2020 hat eine Besprechung des Verwaltungsteams des Projektes "Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen" stattgefunden, das im Rahmen der Zusammenarbeit INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020 - Europäische Territoriale Kooperation des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitfinanziert wird. Im Zusammenhang mit den sanitären Einschränkungen, die sich aus der Covid-19-Pandemie ergeben, wurde die Besprechung der Projektpartner im Onlinemodus organisiert.

Teilnehmer des Meetings:

 • Herr Michael Ritter - BFW
 • Frau Marta Nebeling - BFW
 • Frau Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.
 • Frau Ewa Kalina - WED Gorzów Wlkp.
 • Frau Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

Während des Meetings wurde der Aspekt der Planung und der Realisierung der projektbezogenen Aktivitäten besprochen, darunter:

-  Abarbeitungsstand der Vorbereitungen des III. Berichtes,

-  Ablaufplan der Aktivitäten für das Jahr 2021 und seine Anpassung, die sich aus den Einschränkungen ergibt, die mit der Pandemie zusammenhängen,

-  Finanzplan für das Jahr 2021.

Des Weiteren wurde das durch BFW erarbeitete Schulungsmodul Asphaltieren ausgewertet. Man hat seinen Inhalt in Bezug auf die Möglichkeit der Implementierung des Moduls durch den Teamleiter überprüft.

 


5-8 października 2020 r.


W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 - Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowaliśmy trzy dwudniowe wyjazdy na warsztaty dla uczniów z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Dwudniowe zajęcia dla 10 osobowych grup, które odbywały się od 5 do 8 października 202 r. prowadziła Pani Hanna Szumińska. W ramach zajęć uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie umiejętności uczenia się, motywowania się  do rozwoju, rozwiązywania problemów i konfliktów, pracy zespołowej i komunikacji.

 Zajęcia odbywały się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkolenia w miejscowości Długie, dlatego też uczestnicy poza samymi warsztatami mieli możliwość  uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych oraz pooddychać świeżym powietrzem.

zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszym facebooku :).


5.-8. Oktober 2020.

 

Im Rahmen des Projektes, das aus den Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Programms der Zusammenarbeit INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020 - Europäische Territoriale Kooperation des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitfinanziert wird, haben wir drei zweitägige Reisen für die Workshops für die Schüler im Bereich der sog. weichen Kompetenzen realisiert. Die zweitägigen Lernveranstaltungen für 10-Personen-Gruppen, die von 5. bis zum 8. Oktober 2021 realisiert wurden, wurden durch Frau Hanna Szumińska geführt. Im Rahmen der Veranstaltungen haben die Schüler ihre Fähigkeiten im Bereich des Lernens, der Motivation für die Entwicklung, der Lösung der Probleme und Konflikte, der Teamarbeit und der Kommuniktion verbessert.

 Die Lernveranstaltungen wurden auf dem Gelände des Erholung- und Schulungszentrums in der Ortschaft Długie organisiert. Deswegen konnten die Teilnehmer außer den Workshop selbst auch an Freizeitaktivitäten teilnehmen und frische Luft einatmen.

Sehen Sie sich unseren Foto-Bericht auf unserem Facebook an :).

 

 14 sierpnia 2020 r.


W ramach partnerskiego projektu INTERREG VA "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen", ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) - Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V., w skrócie  BFW, przeprowadziło przetarg publiczny na zamówienie maszyn budowlanych niezbędnych do realizacji zadań projektowych, którego celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2022 roku. Całkowita kwota projektu wynosi 811 643,61 euro, z czego udział partnera niemieckiego to 375 882 euro, z czego 319 499,70 euro pochodzi ze środków EFRR. W ramach projektu zaplanowano 198 000,00 euro na zakup maszyn budowlanych do realizacji innowacyjnych kursów kwalifikacyjnych.

 Zgodnie z obwiązującymi procedurami Pan Michael Ritter z Team International ÜAZ Frankfurt nad Odrą zajął się planowaniem, realizacją i rozliczeniem przetargu. Dzięki temu już 11 sierpnia 2020 roku można było zamówić pierwsze maszyny, tj. ładowarkę kołową marki Kubota i walec tandemowy marki BOMAG. Maszyny budowlane zostały sprawdzone i odebrane przez odpowiedzialnego instruktora, pana Martina Kempfa. Są to maszyny, które stanowią integralną część zestawu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań projektowych zawartych w nowo opracowanych ponadnarodowych praktycznych programach o charakterze modułów kwalifikacyjnych w zakresie budowy asfaltu i budowy kanałów, które są realizowane w ÜAZ Frankfurt nad Odrą.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Miasto Gorzów Wielkopolski w 2021 roku również dokona zakupu ciężkiego sprzętu, w tym mini koparki oraz  wyposażenia pracowni budowlanych i instalacyjnych, które powstaną w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Powstaną tam również symulatory edukacyjne instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji cieplnej,  służące promocji kształcenia zawodowego w zawodach technicznych.

W ramach projektu od września 2020 r. rozpoczną się warsztaty dla uczniów mające na celu rozwijanie kompetencji miękkich oraz nastąpi rozstrzygniecie wyboru platformy e-learningowej do  nauki języka niemieckiego i angielskiego.

Ze względu na pandemię COVID 19 nie odbywają się warsztaty dla uczniów brukarza i instalatora w ŰAZ w Niemczech. Działania będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem procedur zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19.


 14 sierpnia 2020 r.

Im Rahmen des INTERREG VA Projektes "Grenzenloses Bauen / budujemy bez granic", welches das BFW in Kooperation mit der Stadt Gorzów realisiert, führte das BFW eine öffentliche Ausschreibung zur Bestellung der benötigten Baumaschinen durch.

In diesem Zusammenhang kümmerte sich Herr Michael Ritter vom Team International des ÜAZ Frankfurt (Oder) um die Planung, Durchführung und Abrechnung der Ausschreibung.  Nach dem Abwarten der gesetzlichen Fristen konnten die ersten Maschinen bestellt und am 11.08.2020 geliefert werden.

Der Radlader (Kubota) und die Tandemwalze (BOMAG) sind Bestandteil der neu entwickelten transnationalen praktischen Qualifizierungsmodule im Bereich Asphaltbau und Kanalbau, welche im ÜAZ Frankfurt (Oder) durchgeführt werden.

Die Baumaschinen wurden vom zuständigen Ausbilder, Herrn Martin Kempf, inspiziert und entgegengenommen. Ziel des Projektes ist die Erweiterung des gemeinsamen grenzüberschreitenden Ausbildungsangebots im Bereich der Berufsbildung und des lebenslangen Lernens in Frankfurt (Oder) und Gorzów.

Die Gesamtprojektsumme beläuft sich auf 811.643,61 Euro, davon beträgt der Anteil für den deutschen Partner: 375.882,00 Euro, wovon 319.499,70 Euro aus EFRE-Mitteln stammen. Im Rahmen des Projekts werden 198.000,00 Euro für die Beschaffung von Baumaschinen zur Durchführung von innovativen Qualifizierungskursen eingeplant.

Projektzeitaum: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

Gemäß dem Zeitplan für die Projektdurchführung wird die Stadt Gorzów Wielkopolski im Jahr 2021 einen Minibagger kaufen und die Bau- und Installationswerkstätten des Berufsbildungs- und Geschäftszentrums ausrüsten. Bildungssimulatoren werden entworfen und erstellt, um die Berufsausbildung in technischen Berufen zu fördern: Wasser- und Abwassersysteme, Wärmeinstallation, intelligente Installation. Die Simulatoren werden in der Werkstatt des Berufsbildungszentrums eingesetzt. Ab September 2020 beginnen Workshops für Studenten zu Soft Skills und die Auswahl einer E-Learning-Plattform zum Lernen von Deutsch und Englisch wird entschieden. Aufgrund der COVID 19-Pandemie gibt es in ŰAZ keine Werkstätten für Straßenfertiger und Installateure. Die Maßnahmen werden fortlaufend unter Berücksichtigung der vom Chief Sanitary Inspector empfohlenen Verfahren zur Bekämpfung von COVID 19 ergriffen.


16-17 grudnia 2019 r. tym razem w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie robocze polskich i niemieckich ekspertów oraz zespołu zarządzającego projektem „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” realizowanym w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska  2014-2020 przez Miasto Gorzów Wielkopolski i Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - UAZ we Frankfurcie nad Odrą. Ekspert partnera - UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) przedstawił program warsztatów dla polskich i niemieckich uczniów. Nad kształtem programu i umiejętnościami, jakimi powinni wykazać się kandydaci na uczestników warsztatów, dyskutowano już na listopadowym spotkaniu we Frankfurcie. Podczas spotkania w Gorzowie omówiono szczegółowy harmonogram warsztatów oraz umiejętności, które będą kształtowane w ramach zajęć, a także przypomniano o oczekiwanych umiejętności wejściowych, które powinien posiadać uczestnik takiego szkolenia. Ustalono wstępnie termin realizacji warsztatów na kwiecień 2020 r.

Drugi dzień spotkania przeznaczono na zapoznanie się z bazą techno-dydaktyczną oraz ofertą kształcenia Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas spotkania zadbano o pokazanie partnerom zza Odry miasta.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Am 16. und 17. Dezember 2019 fand in Gorzów Wielkopolski ein Arbeitstreffen polnischer und deutscher Experten mit dem gemeinsamen Projektteam des im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020  geförderten Projekts „Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ durch die Stadt Gorzów Wielkopolski und dem Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V. – ÜAZ Frankfurt (Oder), statt. Der Experte des - ÜAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) präsentierte ein Workshop-Programm für polnische und deutsche Teilnehmer. Der Ablauf des Programms und die voraussetzenden Kenntnisse der Kandidaten für den Workshop wurden bereits während der Novembersitzung in Frankfurt erörtert. Während des Treffens in Gorzów wurden der Zeitplan für Workshops konkretisiert und es wurden konkrete Ziele besprochen, die als Teil des Unterrichts gestaltet werden sollen, sowie die erwarteten Voraussetzungen, die ein Teilnehmer eines solchen Trainings besitzen sollte. Der Realisierungszeitraum des Workshops wurde auf April 2020 festgesetzt.

 Der zweite Tag des Treffens war dem Kennenlernen der technodidaktischen Grundlagen und des Bildungsangebots der Bau- und Automobilschule in Gorzów Wielkopolski gewidmet. Während des Treffens wurde den Partnern von der anderen Seite der Oder die Stadt Gorzow gezeigt.

 Wir laden Sie ein, sich den Fotobericht anzusehen.


6 listopada 2019 r. w siedzibie UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) rozpoczęło się dwudniowe spotkanie robocze polskich i niemieckich ekspertów przygotowujących program warsztatów kształtujących umiejętności związane z asfaltowaniem. Podczas spotkania dyskutowano nad umiejętnościami, zakresem treści oraz umiejętnościami wejściowymi, które powinien posiadać uczestnik takiego szkolenia. Dzięki uprzejmości gospodarzy spotkania mieliśmy możliwość "oderwać się" na chwilę od spraw merytorycznych i zwiedzić centrum Frankfurtu.
Fotorelacja


06. November 2019.

Im ÜAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) fand ein zweitägiges Arbeitstreffen polnischer und deutscher Experten zur Ausarbeitung eines Ausbildungsmoduls im Bereich Asphaltbau statt. Während des Treffens wurden die Lernziele, der Ausbildungsinhalt und die Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmer besprochen. Dank des freundlichen Gastgebers hatten wir die Möglichkeit, uns für einen Moment von den inhaltlichen Themen zu „lösen“ und die Frankfurter Innenstadt zu besuchen.

Fotobericht


14 czerwca 2019 r. 

W siedzibie UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) odbyła się konferencja otwarcia projektu „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska  2014-2020 przez Miasto Gorzów Wielkopolski i Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - UAZ we Frankfurcie nad Odrą.Celem głównym partnerskiego projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia Burmistrza Frankfurtu nad Odrą, Pana Clausa Junghannsa oraz Prezesa BFW Pana Franka Buckrama, który zaprezentował BFW, jako partnera w realizacji projektu. Partnera wiodącego projektu, którym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, przedstawiła Pani Małgorzata Pruszkowska, a o celach i kolejnych zadaniach przewidzianych do realizacji opowiedziała Pani Magdalena Łabuza, kierownik Referatu Unijnych Projektów Edukacyjnych. W dalszej części konferencji, Pani Karen Schmidt, przekazała informacje dotyczące przygotowania kolejnego spotkania projektowego w Polsce. W drugiej części konferencji, jej wszyscy uczestnicy, tj. nauczyciele i uczniowie UAZ oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim wraz z prelegentami, mieli możliwość obejrzeć centrum szkoleniowe, w którym odbywała się konferencja. Przewodnikiem podczas zwiedzania obiektu był jego kierownik, Pan Jorg Lehmann.

Fotorelacja z konferencji - ZAPRASZAMY!

14. Juni 2019

Am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in Frankfurt/Oder (ÜAZ) fand die Eröffnungskonferenz für das Projekt „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen“ statt. Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg-Lubuskie zusammen mit der Stadt Gorzów Wlkp. und dem Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. (BFW) realisiert. Das Hauptziel des Partnerschaftsprojektes ist die Erweiterung des gemeinsamen transnationalen Berufsbildungsangebotes in der Bauindustrie hinsichtlich des lebenslangen Lernens in Frankfurt (Oder) und Gorzow.

Zum Programm gehörten unter anderem die Einführungsreden des Frankfurter Bürgermeisters, Herrn Claus Junghanns und des Geschäftsführers des BFW, Herrn Frank Buckram, welcher das BFW als Projektpartner vorgestellt hat.

Frau Małgorzata Pruszkowska, Inspektorin der Bildungsabteilung in der Stadtverwaltung Gorzow Wielkopolski, stellte die Stadt Gorzow Wielkopolski als Leadpartner vor. Frau Magdalena Łabuza, Leiterin des Referats für EU-Bildungsprojekte Gorzow, informierte über die Projektziele und anstehende Aufgaben, welche im Projekt realisiert werden müssen. Im weiteren Teil der Konferenz informierte Frau Karen Schmidt, Leiterin des Team International im BFW, über die Vorbereitungen des nächsten Projekttreffens, welches in Polen stattfinden wird. Zum Abschluss des ersten Konferenzabschnitts wurde ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmenden gemacht.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnte alle Teilnehmenden das ÜAZ in einem Rundgang besichtigen. Der Rundgang wurde vom ÜAZ-Leiter, Herrn Jörg Lehmann, durchgeführt.

Sowohl der Leadpartner, als auch das BFW, freuen sich über die anstehende mehrjährige Zusammenarbeit im gemeinsamen Projekt des Programms INTERREG VA Brandenburg-Lubuskie.

Fotobericht von der Kopnferenz - WILLKOMMEN !


30 kwietnia 2019 r.

W siedzibie  Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu realizującego projekt partnerski Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen. W spotykaniu udział wzięli  przedstawiciele  strony polskiej, tj. Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Renata Pliżga, Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska i Beata Wachowiak oraz przedstawiciele partnera niemieckiego: Karen Schmidt i Michael Ritter z Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą.  Podczas spotkania omawiano zadania zaplanowane w ramach projektu oraz uzgodniono harmonogram ich realizacji. Zaplanowano program  konferencji otwarcia projektu, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą.


Am 30. April

Fand in der Zentrale der Bildungsabteilung der Stadtverwaltung Gorzów Wielkopolski ein weiteres Arbeitstreffen des Projektteamts zur Umsetzung des Partnerschaftsprojekts Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen statt. An dem Treffen nahmen Vertreter der polnischen Seite (Gorzów Wielkopolski) teil: Renata Pliżga, Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska und Beata Wachowiak sowie Vertreter des deutschen Partners: Karen Schmidt und Michael Ritter vom Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. in Frankfurt (Oder). Während des Meetings wurden die im Projekt geplanten Aufgaben besprochen und ein Zeitplan für deren Umsetzung vereinbart. Es wurde ebenfalls ein Programm für die Projekteröffnungskonferenz am 14. Juni 2019 im ÜAZ Frankfurt (Oder) erstellt. _zwg_lzd6rkcw5jpj2kgdd47qwmwcxbpwphwf.jpg7 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt partnerski Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen. W spotykaniu udział wzięli  przedstawiciele  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, tj. Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska i Beata Wachowiak oraz Jacek Jeremicz, koordynator - przedstawiciel partnera niemieckiego, tj. Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą. Podczas spotkania uzgodniono wspólny harmonogram działań realizowanych w ramach projektu.


Am 7. März 2019 fand eine Arbeitssitzung des Teams zur Umsetzung des Partnerschaftsprojekts "Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen" statt. An der Sitzung nahmen Vertreter der Stadt Gorzów Wielkopolski teil, d.h. Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska und Beata Wachowiak sowie Jacek Jeremicz, Koordinator - Vertreter des deutschen Partners, d.h. des Berufsförderungswerkes e. V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e. V. – ÜAZ in Frankfurt (Oder). Während des Treffens wurde ein gemeinsamer Zeitplan für die Projektaktivitäten vereinbart.


_zwg_qawf63o1bzdxi8bv58x0hp3vk3nhzcsl.JPG _zwg_q2dphwbgkl7vfsp8yvjyon4veldlnfya.JPG_zwg_gyla1s5tgi2p6tfd9k8ot1gzg9wntd40.JPG