ZAWODOWCY zawsze kibicują przedszkolakom, bo to przecież z nich wyrastają zawodowcy ????. Kolejny projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wielkopolski to „Przedszkolaki na Górczynie”, Jest on realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie w ciągu roku liczby dzieci objętych edukacją przedszkolnej z terenu Gorzowa Wlkp. o 50, nieuczestniczących dotychczas w edukacji przedszkolnej. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 20, dodatkowy nabór dzieci w wieku 3 lat, utrzymanie utworzonych 50 miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat zgodnie z 1 kryterium dostępu.
2. Wyrównanie szans edukacyjnych 50 dzieci nieuczestniczących dotychczas w edukacji przedszkolnej.
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego niezbędnych w procesie wspierania rozwoju dziecka.

Osiągnięcie ww. celów pozwoli na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci zamieszkałych w Gorzowie oraz wpłynie na znaczne złagodzenie problemu społeczności lokalnej w tym zakresie. Projekt kierowany jest do grup docelowych zgodnie z SzOOP RPO Lubuskie 2020 i wpisuje się w cele poddz. 8.1.1:
• 8 nauczycielom umożliwia nabycie dodatkowych kompetencji,
• dofinansowanie przez 12 miesięcy do 50 nowoutworzonych miejsc w OWP.
Realizacja projektu ma również wpływ na inną grupę społeczną jaką są pracodawcy, dla których istotny jest powrót do pracy wykwalifikowanych, młodych, doświadczonych pracowników (rodziców dzieci 3 letnich), chcących utrzymać miejsce pracy. Projekt zapewnił dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 20 na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych należących do Przedszkola Miejskiego nr 20. Oddziały zostały wyposażone w nowy sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne. Projekt zapewnia również roczne wynagrodzenie nauczycieli i obsługi.